Herningmodel Dagtilbud

Et uddannelsesforløb for daginstitutioner i Herning Kommune.

Herningmodel Dagtilbud er udbudt af Herning Kommune siden 2012 i sin nuværende form. 25 daginstitutioner i Herning Kommune har deltaget i dette forløb med  kompetenceudvikling.

Forløbet består af tre temadage, hvor indholdet er systemteoretisk forståelse, kultur og kommunikation samt pædagogisk analyse,

I mellem holdes 6 workshop dage, hvor kursisterne deltager i workshops, centreret om det evidens baserede program De utrolige år Dagtilbud (DUÅ Classroom Management).

Herningmodel Dagtilbud er en del af en politisk vedtaget inklusionsstrategi i Herning Kommune.

Herningmodellens fremmeste opgave er at skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner ved at have fokus på:

 • Trivsel
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • At udvikle kulturen i institutionen
 • At øge børns emotionelle, sociale og kognitive færdigheder
 • At styrke pædagogernes kompetencer i forebyggelse og håndtering af adfærd samt kompetencer i ledelse af en børnegruppe
 • At styrke det positive samarbejde mellem institutioner og hjem
 • At styrke det fælles sprog
 • Styrke relationskompetencer barn-barn, fagperson-barn, fagperson-forældre, og kollegaer
 • At øge fagpersonens problemløsningsfærdigheder og evne til at sætte grænser på en hensigtsmæssig måde
 • At fremme arbejdet med følelsesmæssige og sociale kompetencer
 • At arbejde målrettet og systematisk med pædagogisk praksis ved hjælp af udviklingsplanen og Analysemodellen
 • At erhverve sig praktiske pædagogiske værktøjer

Modellen bygger på et evidensbaseret koncept "De Utrolige År" (DUÅ) samt en analysemodel inspireret af LP (Læringsmiljøer og Pædagogisk analyse). Herning Modellen har til formål at styrke professionalismen hos det fastansatte personale i dagtilbud. Den faste personalegruppe gennemgår den samme uddannelse for at sikre effekten i form af fælles sprog og fælles tilgang til børnene i praksis.

Uddannelsens indhold og varighed

 • Uddannelsens samlede varighed er ca. 1,5 år efterfulgt af 2 års implementeringsvejledning
 • 6 workshop dage og 3 temadage
 • Dagene veksler mellem gruppearbejde, praksisøvelser, brainstorm, faglige oplæg og summeøvelser på de forskellige temaer i løbet af hver undervisningsdag
 • Det er deltagernes erfaringer og praksis, der er med til at danne indholdet i en workshop. Workshoppens dynamik er derfor i høj grad betinget af deltagernes indspil
 • Mellem hver workshop er der sparring og vejledning i institutionen, i forhold til de hjemmeopgaver, der skal arbejdes med
 • For at sikre vedligehold og kvalificering af uddannelsen, får hver institution 10 sparringsklip, der fordeles over 2 år efter endt uddannelse
 • Der afholdes løbende leder erfamøder på tværs af institutionerne med deltagelse af daginstitutionsledere, pædagogiske ledere og vejledere.

Systemteori/pædagogisk analyse, hvad sigter vi imod?

 • At forstå og forklare, hvordan ændringer finder sted i sociale systemer
 • Der tilbydes andre perspektiver, idet man betragter den kontekst, som er omkring barnet, som en del af problemstillingen
 • En metode, der fokuserer på, at personalet kommer til at anvende refleksioner som en integreret del af pædagogiske praksis
 • At benytte pædagogisk analyse, som en metode til at analysere en udfordring omkring et barn eller en gruppe af børn

Hovedprincipper i Herningmodel - Dagtilbud

Adfærdsændring hos børn sker gennem adfærdsændring hos de voksne.

Det, man giver opmærksomhed, får man mere af, og det man ignorerer, får man mindre af.

Mennesker motiveres af opmærksomhed fra andre mennesker. Opmærksomhed motiverer til gentagelse.


Herning Model - Overgang er et tilbud til Dagtilbud og indskolinger, der gerne vil styrke samarbejdet i overgangen til O. klasse. 

Herning Model - Overgang tager udgangspunkt i Dino storgruppe programmet, hvis sigte er at fremme de sociale og emotionelle færdigheder, man fra forskning ved er centrale i børns udvikling.

Som professionel deltager i Herning Model - Overgang, får man oplæring i og kendskab til konkrete pædagogiske tilgange og strategier der kan forebygge mistrivsel, og fremme de enkelte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. 

I gruppen arbejder vi proaktivt med, at fremme gruppens trivsel, ved at børnene bliver bevidste om hvordan man handler socialt, indlevende og respektfuldt over for andre.

Baggrund for programmet

I Herning Model - Overgang er der fokus på, at skabe forståelses og indholdsmæssig sammenhæng, ved at børnene oplever genkendelse i forhold til den strukturelle ramme og pædagogiske tilgang de møder, i daginstitution og skole.

Gennem gruppebaserede samtaler, rollespil samt aktiviteter i små grupper, skabes forskellige læringssituationer, der fremmer børnenes sociale og emotionelle udvikling. 

Fokus er på at forberede børnene på skolens kontekst, og fremme akademiske færdigheder såsom:

 • At kunne følge regler, beskeder og fordybe sig
 • At være udholdende i mødet med nyt
 • At fremme motivation til deltagelse, vise initiativ og byde ind
 • Kunne indgå i et fællesskab og opretholde venskaber
 • At lære at forstå egne og andres følelser, samt regulere sig selv følelsesmæssigt.
 • At kunne løse problemer på en konstruktiv måde.

Programmet arbejder ud fra en filosofi for læring, som sætter barnet i centrum, og inddrager følgende elementer:

 • Forskningsbaserede principper for læring
 • At tage udgangspunkt i børns forskellige udviklingsniveauer og færdigheder, samt børns individuelle forskelle i temperament og måder at lære på
 • At involvere forældre i alle dele af programmet og læreprocessen
 • At se skolerelateret kompetence, i sammenhæng med sociale og følelsesmæssige kompetencer
 • Aktiviteter som opmuntrer børns egne valg og egne initiativer i forhold til læring
 • At præsentere forskellige muligheder for at fremme udvikling af sprog- læse- og skrivefærdigheder.

Indhold

Programmet er berammet til 2 gange ugentlig af 45 min., ca 30 sessioner i alt.Vi afholder ca. 12 sessioner før skolestart og resten afholdes i 0. klasse fra skolestart i august og frem til efterårsferien.Skolepersonalet deltager i sessionerne i børnehaven/SFO 2 gange ugentligt og daginstitutionspersonalet deltager på samme måde i skolen, fra august frem til forløbet er afsluttet. 

Vi tilpasser indholdet lokalt, og igennem vejledning med personalet før hvert del-emne, evaluerer og optimerer vi i samarbejde indhold og strategier, så vi sikrer bedst mulig læring for både børn og fagpersonale.

Alt efter gruppens behov og kompetencer udvælges smågruppeaktiviteter, der enten laves i gruppen eller "hjemme" på stuen/i klassen. 

Da programmet vil tage udgangspunkt i den voksnes brug af proaktive strategier, vil der

inden opstart udbydes et mini-kursus i Herning Model - Dagtilbud til skolens personale. 

Når skole og daginstitution har afsluttet forløbet, udleveres en manual, således at skole og dagtilbud kan videreføre programmet for næste årgang. Her tilbydes vejledning ift. institution og skoles egen opstart og afholdelse af Herning Model - Overgang. 

Forældresamarbejde

En betydelig del af programmets sigte er forældreinvolvering. For at understøtte børnenes læring og medinddrage forældregruppen, vil der være fortløbende information om del-emner, mulighed for deltagelse i sessioner og hjemmeopgaver der skal afleveres.

Forældrenes inddragelse har stor betydning for børnenes udbytte, og giver samtidig mulighed for, at samarbejde positivt med sit barn omkring eks. problemløsning. 

Vejlederne og det pædagogiske personale vil i samarbejde tilrettelægge et forældremøde, hvor de informerer forældrene om Herning Model - Overgang og fortæller her om, hvordan man som forældregruppe, vil blive inddraget bl.a. via hjemmeopgaver.


HerningModel-Vedligehold er et tilbud til institutioner, der har gennemført Herning Model Dagtilbud. Programmet er henvendt til børn mellem 4-5 år. 

HerningModel-Vedligehold tager udgangspunkt i Dino storgruppe programmet, hvis sigte er at fremme de sociale og emotionelle færdigheder, man fra forskning ved er centrale i børns udvikling.

Som professionel deltager i Herning Model-Vedligehold, får man oplæring i og kendskab til konkrete pædagogiske tilgange og strategier der kan forebygge mistrivsel, og fremme de enkelte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. 

Programmets indhold

Gennem gruppebaserede samtaler, rollespil samt aktiviteter i små grupper, skabes forskellige læringssituationer, der understøtter børnenes sociale og emotionelle udvikling. 

Vi arbejder proaktivt med at fremme gruppens trivsel, ved at børnene bliver bevidste om hvordan man handler socialt, indlevende og respektfuldt overfor andre. 

HerningModel-Vedligehold består af følgende 7 temaer:

 • Forstå og følge samværsregler
 • Gøre sit bedste
 • Genkende og forstå følelser
 • Løse problemer
 • Håndtere vrede
 • Samarbejde
 • Styrke venskaber

Fokus er på, at præsentere forskellige læringsstile, der giver et unikt kendskab til børnegruppens kompetencer, samt fremme sociale og akademiske færdigheder såsom:

 • At kunne fordybe sig
 • At være udholdende i mødet med nyt
 • At fremme motivation til deltagelse, vise initiativ og byde ind
 • Kunne indgå i et fællesskab.
 • At lære at regulere sig selv følelsesmæssigt
 • At kunne løse problemer på en konstruktiv måde
 • At fremme børnenes sproglige formåen og udviklingen af læse og skrive færdigheder

Forløb

Programmet er berammet til 2 gange ugentlig af 45 min., ca 30 sessioner i alt.

Vi afholder alle sessioner i daginstitutionen og tidspunktet for opstart arrangeres i samarbejde med jer.

Vi tilpasser indholdet lokalt, og igennem vejledning med personalet før hvert del-emne, evaluerer og optimerer vi i samarbejde indhold og strategier, så vi sikrer bedst mulig læring for både børn og fagpersonale.

Alt efter gruppens behov og læringsniveau udvælges smågruppeaktiviteter, der enten laves i gruppen eller "hjemme" på stuen. 

Når daginstitutionen har afsluttet forløbet, udleveres en manual, således at fagpersonalet selv kan videreføre programmet for næste årgang. Her tilbydes der vejledning ift. institutionens egen opstart og afholdelse af HerningModel-Vedligehold. 

Forældresamarbejde

En betydelig del af programmets sigte er forældreinvolvering. For at understøtte børnenes læring og medinddrage forældregruppen, vil der være fortløbende information om del-emner, mulighed for deltagelse i sessioner og hjemmeopgaver der skal afleveres.

Forældrenes inddragelse har stor betydning for børnenes udbytte, og giver samtidig mulighed for, at samarbejde positivt med sit barn omkring eks. problemløsning. 

Vejlederne og det pædagogiske personale vil i samarbejde tilrettelægge et forældremøde, hvor de informerer forældrene om HerningModel-overgang og fortæller her om, hvordan man som forældregruppe vil blive inddraget i bl.a. hjemmeopgaver.

Det pædagogiske Udviklingsteam:

Lone Højgaard Winther

Camilla Louise Hansen

Heidi Hjorth Nielsen

Anja Lautrup Bjerg

Henvendelse pr. mail til: Paedagogiskudvikling@herning.dk


Kontaktinfo

Anja Lautrup Bjerg
Pædagog
Send e-mail til cbfab@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.